About

Creative individual with a wide range of experience within the art, design, entertainment and media sector. I am interested in how art can benefit society, be it through community-engaged art, art in healthcare or through the cathartic power of storytelling, humour and entertainment. Having trained as an illustrator, graduating from the university of Brighton with first class honours in 2017, my practice has remained broad and eclectic, spanning across multiple disciplines.I was lucky enough to receive the Young Artist Scholarship at Eisteddfod yr Urdd in 2019, enabling me to invest in my practice as an early career artist. Following my work as content creator for HANSH, and online sub-branch of S4C, in 2020-2021, my practice has evolved as I have turned my hand to film-making and developed a passion for telling stories. I have currently written, produced and directed titles for clients such as BBC Wales, Moving Parts International Puppet Festival, HANSH and Wicked Wales. In 2022, I wrote and directed my first live action fictional short through the It’s My Shout scheme.My work in the film industry has, so far, earned a nomination at the British Short Film Awards in addition to winning the Best Welsh Documentary Award at Focus Wales Film Festival, and several festival screenings. I am passionate about progressing my practice in Wales and beyond, working internationally as an Invigilator as part of the Wales in Venice presentation in 2019, and as a delegate at the International Youth Media Summit in 2022. In addition, I have worked extensively with international partners in my role as In House Filmmaker with Wicked Wales, traveling to Sweden and Serbia to teach and collaborate in filmmaking projects. More recently, I travelled to Washington DC as a representative of Urdd Gobaith Cymru, partnering with American Artist, Matt Malone, on a large scale painting celebrating the Wales vs USA game at Dupont Festival.In addition, I have a strong community art practice, currently working as Family Art Club Practitioner at Ty Pawb, and previously working with charities and local schools on participatory art projects.  I have recently begun my artist residency at Ty Pawb's Make Space with fellow artist Menai Rowlands, researching the community benefits of puppetry and storytelling. In 2019, I co-found social art initiative, Gwyl y Ferch, with fellow artist Esme Livingston, aiming to provide a stage for local creative women and, through this, fundraise and collaborate with our local Women's Aid branch. To support the community root of my practice, I have received training in therapeutic puppetry, therapeutic art workshops, dementia friendly practice and the museum as wellbeing space. 
Unigolyn creadigol gydag ystod eang o brofiad yn y sector celf, dylunio, adloniant a’r cyfryngau. Mae gen i ddiddordeb mewn sut y gall celf fod o fudd i gymdeithas, boed hynny trwy gelf gymunedol, celf mewn gofal iechyd neu trwy bŵer cathartig adrodd straeon, hiwmor ac adloniant. Ar ôl hyfforddi fel darlunydd, gan raddio o brifysgol Brighton gydag anrhydedd dosbarth cyntaf yn 2017, mae fy ymarfer wedi parhau i fod yn eang ac eclectig, gan rychwantu ar draws disgyblaethau.Roeddwn yn ddigon ffodus i dderbyn yr Ysgoloriaeth Artist Ifanc yn Eisteddfod yr Urdd yn 2019, gan fy ngalluogi i fuddsoddi yn fy ymarfer fel artist ar ddechrau fy ngyrfa. Yn dilyn fy ngwaith fel crëwr cynnwys i HANSH, ac is-gangen ar-lein o S4C, yn 2020-2021, mae fy ymarfer wedi esblygu wrth i mi droi fy llaw at wneud ffilmiau a datblygu angerdd am adrodd straeon. Ar hyn o bryd rwyf wedi ysgrifennu, cynhyrchu a chyfarwyddo teitlau ar gyfer cleientiaid fel BBC Cymru, Gŵyl Bypedau Rhyngwladol Moving Parts, HANSH a Wicked Wales. Yn 2022, ysgrifennais a chyfarwyddais fy ffilm fer ffuglen fyw gyntaf trwy gynllun It’s My Shout.Mae fy ngwaith yn y diwydiant ffilm, hyd yn hyn, wedi ennill enwebiad yng Ngwobrau Ffilm Fer Prydain yn ogystal ag ennill Gwobr y Rhaglen Ddogfen Orau o Gymru yng Ngŵyl Ffilm Focus Wales, a sawl dangosiad gŵyl ffilm. Rwy’n angerddol am ddatblygu fy ymarfer yng Nghymru a thu hwnt, gan weithio’n rhyngwladol fel Goruchwyliwr Arbennig fel rhan o gyflwyniad Cymru yn Fenis yn 2019, ac fel cynrychiolydd yn yr Uwchgynhadledd Cyfryngau Ieuenctid Rhyngwladol yn 2022. Yn ogystal, rwyf wedi gweithio’n helaeth gyda partneriaid rhyngwladol yn fy rôl fel Gwneuthurwr Ffilmiau Mewnol gyda Wicked Wales, gan deithio i Sweden a Serbia i ddysgu a gwneud ffilmiau i bobl ifanc. Yn fwy diweddar, teithiais i Washington DC fel cynrychiolydd Urdd Gobaith Cymru, gan weithio mewn partneriaeth â’r Artist Americanaidd, Matt Malone, ar lun ar raddfa fawr yn dathlu gêm Cymru yn erbyn UDA yng Ngŵyl Dupont.Yn ogystal, mae gen i arfer celf cymunedol cryf, ar hyn o bryd yn gweithio fel Ymarferydd Clwb Celf i Deuluoedd yn Nhŷ Pawb, ac yn flaenorol yn gweithio gydag elusennau ac ysgolion lleol ar brosiectau celf cyfranogol. Yn ddiweddar, rwyf wedi dechrau fy mhreswyliad artist yng Ngofod Creu Ty Pawb gyda chyd-artist Menai Rowlands, yn ymchwilio i fanteision cymunedol pypedwaith ac adrodd straeon. Yn 2019, cyd-sefydlais fenter celf gymdeithasol, Gwyl y Ferch, gyda chyd-artist Esme Livingston, gyda’r nod o ddarparu llwyfan i fenywod creadigol lleol a, thrwy hyn, codi arian a chydweithio â’n cangen leol o Gymorth i Ferched. Er mwyn cefnogi gwraidd cymunedol fy ymarfer, rwyf wedi derbyn hyfforddiant mewn pypedau therapiwtig, gweithdai celf therapiwtig, ymarfer cyfeillgar i ddementia a’r amgueddfa fel gofod llesiant.

CELF, DYLUNIO, FFILM A CHYMUNED

ART, DESIGN, FILM & COMMUNITY

InstagramFacebookTwitterLinkedIn

hapus i siarad cymraeg